ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-compressible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น compressible, *compressible*,

-compressible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดได้[adj.] (at dāi) EN: compressible FR: compressible
ของไหลที่อัดได้[n. exp.] (khøng-lai t) EN: compressible fluid FR: fluide compressible [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -compressible-
Back to top