ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

competitive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *competitive*, -competitive-

competitive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
competitive (adj.) ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน Syn. competing, contentious
English-Thai: HOPE Dictionary
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative
English-Thai: Nontri Dictionary
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competitive examinationการสอบแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitiveแข่งขัน,การแข่งขัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอบแข่งขัน (v.) take/write a competitive examination See also: take an examination
สอบแข่งขัน (v.) take/write a competitive examination See also: take an examination
การสอบแข่งขัน (n.) competitive examination
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง
This sport, as we well know, is made up of athletes... who go to the edge and sometimes beyond, and it is why we believe... the next three days is going to be extremely competitive and exciting.กีฬาชนิดนี้ อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า มันเป็นกีฬาของ... คนที่เยี่ยมยอด หรืออาจจะเยี่ยมยอดที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่า... ใน 3 วันนี้ มันจะเป็นการแข่งขันที่ เข้มข้นและตื่นเต้นอย่างที่สุด
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว
The eagle soaring clear eyed competitive prepared to strike but not a vulture.เหมือนนกอินทรี (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) เหินฟ้า, ตาคม, ชอบแข่งขัน
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม
That's their competitive advantage to be there.มันเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะออกมา ผมรับฟังความวิตกของพวกคุณ (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์)
After 87 minutes of very competitive play, we have a tie.หลัง 87 นาทีแห่งการแข่งขันอันดุเดือด ทั้งคู่ได้คะแนนเสมอกัน
Give us the competitive edge.มาช่วยให้ทีมเราแกร่งขึ้น
I'm in a competitive internship at Dean Witter.ผมมาฝึกอบรมที่ดีน วิทเทอร์
She grabbed his... until you learn to be less competitive and less selfish, you will not assist on my surgeries.จนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะแข่งขันน้อยลง เห็นแก่ตัวน้อยลง คุณจะไม่ได้เข้าช่วยผมผ่าตัด
There's a merciless and competitive world out there.ว่ามีโลกที่ไร้ซึ่งความปรานี และจ้องแต่จะแข่งขันรอเขาอยู่

competitive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 差额选举 / 差額選舉] competitive election (i.e. with more than one candidate)
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 拳头产品 / 拳頭產品] competitive product; superior goods; with real punch
竞争力[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, 竞争力 / 競爭力] competitive strength; competitiveness
竞争产品[jìng zhēng chǎn pǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 竞争产品 / 競爭產品] competitive product; competitor's product
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 较量 / 較量] competitive with; to measure up against
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, 拳头 / 拳頭] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality
竞技性[jìng jì xìng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 竞技性 / 競技性] competitive
竞相[jìng xiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ, 竞相 / 競相] competitive; eagerly; to vie

competitive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade
フードファイター[, fu-dofaita-] (n) competitive eater (wasei
一般競争入札[いっぱんきょうそうにゅうさつ, ippankyousounyuusatsu] (n) open tendering; open competitive bidding
受験戦争[じゅけんせんそう, jukensensou] (n) fiercely competitive entrance examinations
合いみつ[あいみつ, aimitsu] (n) (See 相見積り) competitive bids or bidding
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation)
気嵩[きがさ, kigasa] (n,adj-na) (arch) having a competitive spirit
相見積り;相見積もり;合い見積もり;合い見積り;合見積り[あいみつもり, aimitsumori] (n) (See 合いみつ) competitive bids or bidding
競争入札[きょうそうにゅうさつ, kyousounyuusatsu] (n) competitive bidding (esp. for government contracts); (P)
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] (n) {comp} CAP; Competitive Access Provider
競合関係[きょうごうかんけい, kyougoukankei] (n) competitive relationship; rivalry
競映[きょうえい, kyouei] (n) competitive showing of films
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls
草食系男子[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食男子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented
負け嫌い;負けぎらい[まけぎらい, makegirai] (adj-na,n) (See 負けず嫌い) hating to lose; always wanting to win; unyielding; competitive
企業競争力[きぎょうきょうそうりょく, kigyoukyousouryoku] (n) business competitiveness; corporate competitiveness
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
Japanese-English: COMDICT Dictionary
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing

competitive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแข่งขันด้านราคา[n. exp.] (kān khaengk) EN: competitive pricing FR:
การโฆษณาเปรียบเทียบ[n. exp.] (kān khōtsan) EN: comparative advertising ; competitive advertising FR:
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp kha) EN: competitive examination FR: concours [m]
การวิเคราะห์การแข่งขัน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: competitive analysis FR:
แข่ง[adj.] (khaeng) EN: racing ; competitive FR:
แข่งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: competitive ; active FR: compétitif
แข่งขันสูง[adj.] (khaengkhan ) EN: competitive FR:
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: competitive advantage FR:
ข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: competitive disadvantage FR:
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khae) EN: competitive examination FR:
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน[n. exp.] (khwām dāipr) EN: competitive advantage FR: avantage compétitif [m] ; avantage concurrentiel [m]
ความสามารถในการแข่งขัน[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: competitiveness ; competitive ability FR: compétitivité [f]
มีการแข่งขันสูง[adj.] (mī kān khae) EN: competitive FR: compétitif
มีแข่งขัน[adj.] (mī khaengkh) EN: competitive FR:
ราคาแข็งขัน[n. exp.] (rākhā khaen) EN: competitive price FR:
สามารถแข่งขัน[adj.] (sāmāt khaen) EN: competitive FR: compétitif
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน[n. exp.] (saphāp waēt) EN: competitive environment FR: environnement compétitif [m]
สอบแข่งขัน[v.] (søpkhaengkh) EN: take a competitive examination FR:
สู้เขาได้[adj.] (sū khao dāi) EN: competitive FR: compétitif
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: imperfectly competitive market ; monopolistic competition FR:
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: Thailand competitiveness FR: compétitivité de la Thaïlande [f]
ศักยภาพในการแข่งขัน[n. exp.] (sakkayaphāp) EN: competitiveness FR: compétitivité [f]

competitive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor
konkurrenzfähig; wettbewerbsfähig {adj} | konkurrenzfähiger | am konkurrenzfähigsten | nicht konkurrenzfähig; nicht wettbewerbsfähigcompetitive | more competitive | most competitive | uncompetitive
Kampfsport {m}competitive sport; martial art
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure
Wettbewerbsvorteil {m}competitive edge
Wettkampfsport {m}competitive sports

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า competitive
Back to top