ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compact disk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compact disk*, -compact disk-

compact disk ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีดี-รอม (n.) compact disk read only memory See also: CD-ROM

compact disk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激光唱片[jī guāng chàng piàn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 激光唱片] compact disk; CD

compact disk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM)

compact disk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompaktplatte {f} (CD)compact disk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compact disk
Back to top