ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compact disc

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compact disc*, -compact disc-

compact disc ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compact disc (n.) แผ่นดิสก์ See also: แผ่นซีดี Syn. disk, CD
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compact disc (CD)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compact discคอมแพกต์ดิสก์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
CD (n.) แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc) Syn. compact disc, disk

compact disc ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光盘[guāng pán, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ, 光盘 / 光盤] compact disc; CD or DVD; CD ROM
光碟[guāng dié, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄝˊ, 光碟] optical disc; compact disc; CD; CD-ROM

compact disc ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンハンスドCD[エンハンスドシーディー, enhansudoshi-dei-] (n) {comp} enhanced compact disc
コンパクトディスク[, konpakutodeisuku] (n) compact disc; CD
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD

compact disc ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผ่นซีดี[n. exp.] (phaen Sī.Dī) EN: compact disc FR: disque compact [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compact disc
Back to top