ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commissioned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commissioned*, -commissioned-

commissioned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commissioned (n.) ซึ่งได้รับหน้าที่
commissioned officer (n.) ทหารเรือชั้นจ่า See also: ทหารเรือที่รับผิดชอบดูแลสัญญาณและอุปกรณ์เดินเรือ Syn. petty officer, supply officer
English-Thai: HOPE Dictionary
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
English-Thai: Nontri Dictionary
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commissioned courtศาลที่รับประเด็นไปสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายทหารผู้ใหญ่ (n.) senior commissioned officer
นายเวร (n.) secretary of a commissioned officer See also: secretary to the police superior
NCO (abbr.) นายทหารยศสิบเอก (คำย่อ non-commissioned officer) See also: นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A famous painter was commissioned to paint a Venus with a splendid backside...ประจำการที่จะวาด venus with ด้านหลังยอดเยี่ยม
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
About a week ago, the military attaché of the Republic of Gavel Embassy commissioned him.ประมาณอาทิตย์ก่อน, กองทัพได้ร่วมมือกับสถานทูต ของสาธารณรัฐแกเวลว่าจ้างเขา...
Supposed to be a copy commissioned by Pope.รู้สึกจะเลียนแบบตัวที่โป๊ปเคยเล่นด้วย
I have been commissioned to a new troop today.ผมได้รับภารกิจ ให้มาประจำ หน่วยทหารแห่งใหม่วันนี้
I have commissioned Admiral Ichimaru to take your place.ผมได้ดำเนินการขอให้ พลเรือเอก อิชชิมารึ มาแทนคุณแล้ว..
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ
That man commissioned the murder of my sister.เขาได้รับมอบหมายให้มาฆ่าพี่สาวผม
Borglum commissioned to destroy landmarks in sacred Black Hills mountains."บอร์กลัมได้รับมอบหมาย ให้ทำลายเครื่องหมายตามแผนที่ ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หุบเขาดำ ."
I've been commissioned by this bankผมได้รับหน้าที่จากธนาคาร
The Chelsea's been commissioned to serve in the United States Navy.เรือเซลซีได้รับมอบหมายให้รับใช้กองทัพเรือสหรัฐฯ
And whoever commissioned it pressured my firm to doctor the results.ใครสักคนกดดันบริษัทผม ให้ปลอมแปลงผลนั่น

commissioned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 燕太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC

commissioned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘱託医[しょくたくい, shokutakui] (n) commissioned doctor
将校(P);將校(oK)[しょうこう, shoukou] (n) commissioned officer; (P)
配属将校[はいぞくしょうこう, haizokushoukou] (n) commissioned officer attached to a school
下士[かし, kashi] (n) noncommissioned officer
下士官[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer
兵食[へいしょく, heishoku] (n) food for soldiers and noncommissioned officers
勅撰集[ちょくせんしゅう, chokusenshuu] (n) imperial-commissioned poem anthology
廃炉[はいろ, hairo] (n,vs) (1) decommissioning a nuclear reactor; (n) (2) decommissioned nuclear reactor
廃艦[はいかん, haikan] (n,vs) decommissioned warship
廃車[はいしゃ, haisha] (n,vs) decommissioned vehicle; out of service vehicle
空曹[くうそう, kuusou] (n) noncommissioned officer of the Japanese Air Self Defense Forces (Defence)
陸曹[りくそう, rikusou] (n) non-commissioned officer

commissioned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นสัญญาบัตร [n. exp.] (chan sanyāb) EN: Commissioned Officer FR:
จัดทำขึ้นโดย[v. exp.] (jat tham kh) EN: commissioned by FR:
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร[n. exp.] (khārātchakā) EN: commissioned officer ; commissioned official FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commissioned
Back to top