ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commissionaire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commissionaire*, -commissionaire-

commissionaire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commissionaire (n.) ผู้ที่รับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commissionaire
Back to top