ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collocate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collocate*, -collocate-

collocate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collocate (vi.) เกิดร่วมกันเสมอ (คำในภาษา)
collocate (n.) คำที่มักเกิดร่วมกัน
collocate with (phrv.) ใช้ (คำ) ร่วมกับ (คำอื่น) Syn. contrue with
English-Thai: Nontri Dictionary
collocate(vt) จัดให้เหมาะ,จัดวาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collocate
Back to top