ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cold-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cold-hearted*, -cold-hearted-

cold-hearted ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You lousy cold-hearted bastard!You lousy cold-hearted bastard!
Now, having just met you I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted bastard.เพราะเราเพิ่งเคยพบกัน ฉันจะไม่จาบจ้วงด่วนเรียกคุณ ว่าอีตาคนเลือดเย็นหรอก
And science is one cold-hearted bitch with a 14-inch strap-on.และวิทยาศาสตร์มันน่าตื่นเต้น ด้วยสายหนังยาว 14 นิ้วที่คอ
You can be a cold-hearted bastard.คุณมันเป็นไอ้ชั่วเลือดเย็น
How cold-hearted you've become.ท่านกลายเป็นคนเลือดเย็นได้ยังไง
My friend Mi-ho Is a cold-hearted gumihoมิโฮ เพื่อนของฉัน กูมิโฮที่ขะมักเขม้น
Then there are those who are asked to put all emotion aside in order to make a cold-hearted decision.ที่มีสิ่งต่างเข้ามา ทำให้เกิดการเริ่มต้นบทใหม่ๆขึ้น
Your mother was a cold-hearted bitch!แม่ของเธอเป็นนังตัวแสบเลือดเย็น
I'm sorry if you can't handle the cold-hearted truth!ฉันขอโทษถ้าคุณไม่สามารถ จัดการกับความจริงเลือดเย็น!
My mother... was a cold-hearted whore who never loved anyone.แม่ผม เป็นโสเภณีเลือดเย็น ผู้ไม่เคยรักใครเลย
Am I really that cold-hearted?ผม... ...เป็นคนเย็นชามากเหรอ?
How can you be so cold-hearted?ทำไมท่านถึงได้ใจร้ายป่านนั้น?

cold-hearted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 冷血动物 / 冷血動物] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, 冷酷无情 / 冷酷無情] cold-hearted; unfeeling; callous

cold-hearted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷視[れいし, reishi] (n,vs) giving a cold look; icy stare; taking a cold-hearted attitude
金仏[かなぶつ;かなぼとけ, kanabutsu ; kanabotoke] (n) (1) metal statue of Buddha (usu. bronze); (2) cold-hearted person; cold-blooded person
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P)
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness
浮薄[ふはく, fuhaku] (adj-na,n) frivolous; fickle; insincere; caprice; cold-heartedness
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless

cold-hearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cold-hearted
Back to top