ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coheiress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coheiress*, -coheiress-

coheiress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coheiress (n.) ผู้เป็นทายาทร่วมที่เป็นหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coheiress
Back to top