ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cocoanut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cocoanut*, -cocoanut-

cocoanut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cocoanut (n.) ต้นมะพร้าว See also: มะพร้าว Syn. coconut palm, coconut tree, coco, coconut
cocoanut (n.) เนื้อมะพร้าว Syn. coco, coconut
cocoanut (n.) มะพร้าว Syn. coco, coconut
cocoanut (n.) ลูกมะพร้าว See also: มะพร้าว Syn. coco, coconut
English-Thai: Nontri Dictionary
cocoanut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cocoanut
Back to top