ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cockney

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cockney*, -cockney-

cockney ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cockney (n.) คนจนในย่านลอนดอนตะวันออก
English-Thai: HOPE Dictionary
cockneyn.,adj. (เกี่ยวกับ) ชาวลอนดอนทางด้านตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน, See also: cockneyish adj. ดูcockney cockneyism n. ดูcockney
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก
English-Thai: Nontri Dictionary
cockney(adj) ชั้นต่ำ,ไม่มีสกุล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I know Niki. Short-arse Polish cockney sales rep. Goes at it like a rabbit.ใช่ฉันรู้ Niki สั้นตูดตัวแทนฝ่ายขายสกุลโปแลนด์ ไปที่มันเหมือนกระต่าย
WALTER: (IN COCKNEY ACCENT) Wake up.วอลเตอร์: (IN COCKN EY สำเนียง) ตื่นขึ้นมา
Think that it - middle-aged, Cockney actor, it's just Bob Hoskins, isn't it?คิดดูสิ ดาราวัยกลางคนที่ดูจนๆ นั่นน่าจะเป็นบ๊อบ ฮอสคินส์ใช่ไหม? ต้องใช่แน่
He's seen here amongst local cockneys who have taken him to their hearts.และภาพที่เห็นเขาอยู่กับชาวค็อกนีย์ ซึ่งรับเขาไว้ในหัวใจแล้ว
John, they're good stuff. Scotch and Cockney.จอห์น พวกเค้าเป็นคนดีน่ะ สก็อตซ กับ คอคนี่ไง
(Cockney accent): Uh... "Hello... Caroline.เอ่อ หวาดเด แคโรไลน์

cockney ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コックニー[, kokkuni-] (n) cockney

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cockney
Back to top