ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coastland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coastland*, -coastland-

coastland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coastland (n.) ที่ดินตามชายฝั่งทะเล
English-Thai: Nontri Dictionary
coastland(n) ฝั่งทะเล

coastland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿海地区[yán hǎi dì qū, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿海地区 / 沿海地區] coastland; coastal areas

coastland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海沿い[うみぞい, umizoi] (n) coastlands

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coastland
Back to top