ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clear off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clear off*, -clear off-

clear off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear off (phrv.) หายไป See also: มลายไป, หมดไป Syn. clear away
clear off (phrv.) เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ) See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป Syn. clear away
clear off (phrv.) ออกไปให้หมด See also: ออกไปให้พ้น Syn. push off
clear off (phrv.) จ่ายหนี้สินทั้งหมด
clear off (phrv.) ขาย(ของ)ถูก
clear off (phrv.) ทำให้เสร็จ See also: ทำให้จบ Syn. clear up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคลียร์พื้นที่ (v.) clear off See also: eliminate, wipe out, purge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You better clear off before my bones come back, Dobby, or I might strangle you.คุณควรไปก่อนที่กระดูกผมจะงอก ไม่งั้นผมจะบีบคอซะ
Ramos back to clear off the line.รามอสล้มตัวสไลด์เคลียร์ออกจากเส้นไปได้ครับ
And clear off the cold table.แล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะ
Well, after he was terminated, he didn't even clear off his desk.หลังจากที่ถูกให้ออก เขายังไม่ได้เก็บโต๊ะทำงานเลย
Clear off, all of you!ทำเสร็จเรียบร้อย, ทั้งหมดของคุณ
Clear off... you meddler!เคลียร์เลย... คุณมันโรคจิต
It's not respectable. I said clear off.มันเป็นการไม่ให้เกียรติ ฉันพูดชัดไม๊
That blew your head clear off.มันระเบิดหัวคุณกระจายเลย
Would you clear off? There are children trying to sleep.ไปที่อื่นได้มั้ย เด็กๆกำลังนอนกันอยู่นะ

clear off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released FR: échapper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clear off
Back to top