ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

claustrophobia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *claustrophobia*, -claustrophobia-

claustrophobia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
claustrophobia (n.) โรคกลัวที่ปิดทึบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claustrophobiaความกลัวที่ที่ปิดมิดชิด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sure there's enough fresh air, or does the claustrophobia come and go?แกแน่ใจเหรอว่ามีอากาศเพียงพอ หรือว่าโรคกลัวที่แคบมาแล้วก็ไปล่ะ?
And the Valium will take care of any claustrophobia you might be feeling.และยาแวเลี่ยมก็จะช่วยให้ ไม่เกิดความกลัวที่ปิดทึบ ที่คุณอาจจะรู้สึกด้วย
So where'd your claustrophobia go?แล้วไม่กลัวที่แคบแล้ว?
I've never seen claustrophobia come and go like that.ผมไม่เคยเห็นโรคนี่มาแล้วไป หายไปซ่ะเฉยๆ
I'm saying I think this claustrophobia thing...แล้วก็นาย ไอ้โรคกลัวที่แคบ
Together with claustrophobia and pregnancy,ด้วยทั้งสองอย่าง โรคกลัวที่แคบ และ ท้อง
Claustrophobia does not always show the same symptoms for everybody.โรคนี้ไม่ได้มีอาการ เหมือนกันตลอดเวลากับทุกคน
She just has a tiny little case of claustrophobia.เค้าแค่มีปัญหา กลัวที่แคบนิดหน่อย
I'm not worried about claustrophobia, Peter.ผมไม่ได้กลัว ที่ปิดทึบหรอกปีเตอร์
I think I have claustrophobia.ผมคิดว่าผม.. ผมเป็นโรคกลัวที่แคบ
I think it might be claustrophobia, but... get on the plane normally for business trip abroad.ผมคิดว่าผมอาจจะเป็นโรคกลัวที่แคบ แต่ว่า.. สามารถขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศได้ตามปกติ
But if I have these symptoms, is it right that I have claustrophobia?ถ้าผมมีอาการเหล่านี้ งั้นผมก็เป็นโรคกลัวที่แคบใชไหมครับ

claustrophobia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽闭恐惧[yōu bì kǒng jù, ㄧㄡ ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 幽闭恐惧 / 幽閉恐懼] claustrophobia
幽闭恐惧症[yōu bì kǒng jù zhèng, ㄧㄡ ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 幽闭恐惧症 / 幽閉恐懼症] claustrophobia

claustrophobia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
閉所恐怖症[へいしょきょうふしょう;へいじょきょうふしょう, heishokyoufushou ; heijokyoufushou] (n) claustrophobia
閉所恐怖[へいしょきょうふ, heishokyoufu] (n) claustrophobia; fear of confined spaces

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า claustrophobia
Back to top