ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clairvoyant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clairvoyant*, -clairvoyant-

clairvoyant ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
English-Thai: Nontri Dictionary
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, gentlemen, am I fucking clairvoyant or what?เฮ้ ทุกคน นี่ฉันมีตาวิเศษหรือเปล่าวะเนี่ย
The Clairvoyant doesn't like to be touched.ผู้หยั่งรู้ไม่ชอบถูกสัมผัส
I'm not a clairvoyant, I'm not a medium,ผมไม่ใช่หมอดู ไม่ใช่คนทรง
Are you psychic or clairvoyant?บรรพบุรุษของฉันน่ะสุดยอดเลยล่ะ
Are you psychic or clairvoyant?เธอเป็นมีพลังจิต หรือญาณทิพย์กันแน่?
Are you psychic or clairvoyant?เธอเป็นหมอผีหรือมีพลังวิเศษ
As of 9:00, our tip line had 46 calls, all from clairvoyants that know what really happened.เบาะแสที่ว่า สายด่วนของเรามีคนโทรมา46คน ทั้งหมดนั่นโทรมาจากผู้มีญาณวิเศษที่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่
So, these clairvoyants, did they give any details as to why they thought it was a ghost?คือ.. พวกคนมีญาณวิเศษนี่ เขาได้ให้รายละเอียดอะไรอีกมั้ย? อย่างเช่นว่าทำไมเขาคิดว่า มันเป็นผีล่ะ?
You're either a clairvoyant... a psychic, a seer, a soothsayer, or something.เซ้นส์ทางวิญญาณ ตาทิพย์ หยั่งรู้อนาคต อะไรแบบนี้
I get it, bitch, you're clairvoyant.ฉันรู้! แกคือนังเจนญานทิพย์
We would like you to touch base with the Clairvoyant.แต่เราอยากจะให้คุณได้สัมผัส กับแคลโวยันท์
Prognosticator, clairvoyant, whatever you like to call it.เป็นผู้ทำนาย, ผู้มีญาณทิพย์ แล้วแต่จะเรียก

clairvoyant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, 未卜先知] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant

clairvoyant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
透視力[とうしりょく, toushiryoku] (n) clairvoyant powers

clairvoyant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
ธีระ[adj.] (thīra) EN: wise FR: clairvoyant ; sage

clairvoyant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hellseher {m}clairvoyant
Hellseher {m}clairvoyante

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clairvoyant
Back to top