ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civism*, -civism-

civism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civism (n.) ความรักชาติ Syn. alligiance, nationality
English-Thai: HOPE Dictionary
civism(ซิฟ'วิสซีม) n. การเป็นพลเมืองที่ดี

civism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civism
Back to top