ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civilizable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civilizable*, -civilizable-

civilizable ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
civilizable(ซิฟ'วิไลซะเบิล) adj. พอจะอบรมให้มีอารยธรรมได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civilizable
Back to top