ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chocoholic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chocoholic*, -chocoholic-

chocoholic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chocoholic (sl.) คนชอบกินช็อกโกแล็ต See also: คนอยากกินช็อกโกแล็ต, คนติดช็อกโกแล็ต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hello, how are you? He's also a renowned chocoholic.สวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้าง
Chocoholic? ♪ O beautiful for spacious skies... ♪ Come on, Maw Maw.คนติดช็อกโกแล็ต? เร็วเข้า ยาย ผลจะออกมาแล้วที่ัรัก ยายลงอ่างได้เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chocoholic
Back to top