ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheetah

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheetah*, -cheetah-

cheetah ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheetah (n.) เสือชีตาร์
English-Thai: HOPE Dictionary
cheetah(ชี'ทะ) n. แมวป่าคล้ายเสือดาวและสุนัข, Syn. chetah
English-Thai: Nontri Dictionary
cheetah(n) เสือชีต้า,เสือแผ้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Watch out for cheetahs! This is cheetah turf.ระวังเสือชีต้าร์ นี่มันเขตชีต้าร์
Yeah, that cheetah can run like a motherfucker, but in a Zoo, they ain't got enough room to hit second gear.ใช่ เสือชีตาร์สามารถวิ่งได้เหมือนอึ้บตัวแม่ แต่ในสวนสัตว์ มันไม่มีพื้นที่พอจะให้มันวิ่งได้ขนาดนั้นหรอก
A blind ass cheetah bumping into trees and shit.ไอ้เสือชีตา์ร์ตาบอดนั้น ชนกับต้นไม้แล้วก็ตาย
I didn't say the cheetah was blind.ฉันไม่ได้พูดซะหน่อยว่าเสือชีตาร์ตาบอด
The predator is the cheetah Perhaps smaller than other big cats, but the world's fastest land mammal, capable of speeds up to 70 miles per hour.ผู้ล่านี่คือเสือชีตาร์... ...แม้จะมีขนาดเล็กกว่า แมวใหญ่ชนิดอื่น แต่เป็นสัตว์บกที่เร็วที่สุด
How does the cheetah attack a herd of wildebeests?เสือชีต้าร์มันโจมตีฝูงสัตว์ป่าได้ยังไงล่ะ
Okay, eat a cheetah liver for speed, bear heart for strength.โอเค กินตับชีตาร์เพื่อความว่องไว หัวใจหมี สำหรับความแข็งแกร่ง
Mind if I do? Oh, sorry Cheetah--hope I didn't singe the fur!โอ้ ขอโทษ ชีตา ข้าไม่ต้องการทำให้เจ้า ขนไหม้นะ
Pretty tail walks by, suddenly he moves like a cheetah. And that tiger...เจ้าหางสวยเดินผ่านมา, ทันใดนั้นเขาขยับกายคล้ายเสือชีต้า และเสือนั่น...
You ever see one of them safari shows, where a bunch of cheetahs just jump all up on an antelope?เคยดูซาฟารีโชว์มั้ย ที่เสือชีต้าทั้งฝูงรุมสกัมเลียงผา
I mean, where the hell else you going to get that close to a cheetah?ฉันหมายถึง จะมที่ไหนอีกฟะ ที่จะได้เข้าไปใกล้กับเสือชีตาร์
Blind cheetahs is a shit.เสือชีตาร์ตาบอด นั้นคงจะกลายปุ๋ยสัตว์แน่

cheetah ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎豹[liè bào, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄠˋ, 猎豹 / 獵豹] cheetah

cheetah ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チータ;チーター[, chi-ta ; chi-ta-] (n) cheetah

cheetah ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสือชีตาห์[n. exp.] (seūa chītā) EN: cheetah ; Acinonyx jubatus FR: Acinonyx jubatus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheetah
Back to top