ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

check over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *check over*, -check over-

check over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
check over (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย Syn. check, check up on, look into
check over (phrv.) ตรวจสอบ
check over (phrv.) ตรวจสุขภาพ Syn. check up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I gave 'em all keys. Helped them do a sound check over the weekend.ฉันให้กุญแจพวกเขา สำหรับซ้อมวันหยุด
Great. I'll check over here.ดีเลย งั้นผมจะเช็คตรงโน้นน่ะ
Please give us our check over here.ช่วยเช็คบิลโต๊ะนี้ด้วย
You never put the paycheck over your honor.ที่คุณไม่เคยใส่ paycheck กว่าเกียรติของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า check over
Back to top