ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chauffeur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chauffeur*, -chauffeur-

chauffeur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chauffeur (vt.) ขับรถให้ Syn. drive around
chauffeur (n.) คนขับรถยนต์ See also: โชเฟอร์ Syn. cabdriver, driver, licensed operator
English-Thai: HOPE Dictionary
chauffeur(โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่
English-Thai: Nontri Dictionary
chauffeur(n) คนขับรถ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พขร. (n.) chauffeur See also: driver Syn. พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ (n.) chauffeur See also: driver
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have the chauffeur pick me up by the orchard.มีคนขับรถรับฉันขึ้นโดยสวนผลไม้
I'm the chauffeur for the Democratic Party.ผมเป็นคนขับรถ ของงานรวมพลประชาธิปไตย
Sometimes he acted as the chauffeur too.บางครั้งเขาก็จะเป็นคนขับรถด้วย
I don't have to chauffeur him around anymore.ผมไม่ต้องขับรถไปส่งเขาอีกแล้ว
The chauffeur was taking you to the embassy.โชเฟอร์พาคุณไปสถานทูตนี่
That's his chauffeur Peter Russo with three bullets in him.นั่นคนขับรถเขา ชื่อ ปีเตอร์ รัสโซ กับ3รูกระสุนที่อก
Tell Chauffeur Kang not to follow me around;บอกคนขับรถคัง ว่าให้เลิกตามฉันไปไหนมาไหนได้แล้วนะ
She's sick of the chauffeur following her around.ดูเหมือนว่า คนขับรถคัง จะทำให้เธอรำคาญแล้วละ
I'll go. I'll contact the chauffeur services.ดิฉันจะไปติดต่อคนขับรถให้ค่ะ
Director Shin has to go somewhere quickly right now, but I can't contact the chauffeur service, maybe because it's lunch.ผู้จัดการชิมต้องรีบไปที่นึงตอนนี้ แต่ฉันติดต่อคนขับรถไม่ได้เลย อาจจะเป็นเพราะว่าเค้าทานข้าวเที่ยง
But what happened to our chauffeur Mr. Park?ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับคนขับรถปาร์คคะ ?
Just him, his credit card, and his chauffeur Walter.แค่เขากับบัตรเครดิตของเขา และวอลเตอร์เป็นคนขับรถให้เขา

chauffeur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司机[sī jī, ㄙ ㄐㄧ, 司机 / 司機] chauffeur; driver

chauffeur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
運ちゃん[うんちゃん, unchan] (n) (sl) driver; chauffeur
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) driver; chauffeur; (P)

chauffeur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชเฟอร์[n.] (chōfoē) EN: driver ; chauffeur FR: chauffeur [m]
โชเฟอร์สิบล้อ = โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip ) EN: FR: chauffeur de poids lourd [m]
โชเฟอร์แท็กซี่[n. exp.] (chōfoē thae) EN: taxidriver ; taximan ; cabbie FR: chauffeur de taxi [m]
คนขับ[n.] (khonkhap ) EN: driver ; chauffeur FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]
คนขับรถ[n.] (khon khapro) EN: driver ; motorist FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]
คนขับรถบรรทุก [n. exp.] (khonkhap ro) EN: truck driver FR: chauffeur de poids lourd [m]
คนขับรถแท็กซี่[n. exp.] (khonkhap ro) EN: taxi driver ; cabbie (inf.) FR: chauffeur de taxi [m]
พนักงานขับรถ[n. exp.] (phanakngān ) EN: driver ; chauffeur FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับ [n. exp.] (phū khap) EN: driver ; chauffeur FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับขี่[n. exp.] (phū khapkhī) EN: driver ; chauffeur FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับรถ[n. exp.] (phū khap ro) EN: driver ; chauffeur FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
สารถี[n.] (sārathī) EN: hired driver ; chauffeur ; coachman ; driver FR: chauffeur [m] ; charretier [m]
แท็กซี่[n.] (thaeksī) EN: taxidriver ; taximan ; cabbie FR: chauffeur de taxi [m]
แท็กซี่ดีๆ[n. exp.] (thaeksī dī-) EN: FR: chauffeur de taxi honnête [m]
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: speedy driver ; hot-rod driver ; derailleur gear FR: chauffeur qui conduit trop vite [m]

chauffeur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauffeur {m}chauffeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chauffeur
Back to top