ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

change into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *change into*, -change into-

change into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
change into (phrv.) ทำให้กลายเป็น See also: ทำให้เปลี่ยนเป็น, เปลี่ยนให้เป็น Syn. change from, change to, convert into, make into, metamorphose into, transform into, turn into, turn to
change into (phrv.) ทำให้กลายเป็น See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงไปเป็น Syn. change from, change to, convert into, make into, change to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลี่ยนสภาพ (v.) change into/to See also: turn into, transform into, convert into, become
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It could change into any one of them at any time.The chameleon strikes in the dark."
I've made you silk pajamas. Do you want to change into them?ฉันตัดชุดนอนผ้าไหมไว้ให้ จะใส่ไหม
You two better change into robes. I expect we'll be arriving soon.สวนเสื้อคลุมได้ เรากำลังจะถึงอยู่แล้ว
And maybe he'll change into a new person.และอาจจะเปลี่ยน เค้าเป็นคนใหม่
This is the outfit for you to change into tomorrow.นี่คือชุดทำงาน ที่คุณต้องใส่ในวันพรุ่งนี้
Linc, you're gonna have to change into these.ลิงค์นายต้องเปลี่ยนใส่ชุดนี้
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่
Now Why Don'T You Run Along And Change Into Something A Little More...ทำไมลูกไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มัน...
Then use the present as an opportunity to change into an aggressive Risa!ก็ใช้ของขวัญเป็นข้ออ้างแล้วจู่โจมซะเลยสิ!
You should change into a suit.เธอน่าจะไปใส่สูทนะ ทำไม
Elements. They combine and change into compounds.ธาตุ พวกมันรวมตัวกัน แล้วกลายเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี
You can change into someone who can make a difference, like...นายสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นใครก็ได้ คนที่สามารถทำเรื่องที่แตกต่าง

change into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变得[biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, 变得 / 變得] become; change into

change into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
日本語に直す[にほんごになおす, nihongoninaosu] (exp,v5s) (See 直す・5) to render into Japanese; to change into Japanese
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
変じる[へんじる, henjiru] (v1,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert
変ずる[へんずる, henzuru] (vz,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert
成り変わる[なりかわる, narikawaru] (v5r) to change; to change into; to become
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)

change into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
เปลี่ยนสภาพ[v. exp.] (plīen saphā) EN: change into ; turn into ; transform into ; convert into ; become FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า change into
Back to top