ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caviar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caviar*, -caviar-

caviar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caviar (n.) ไข่ปลาคาร์เวียร์ See also: ไข่ปลาบางประเภทโดยเฉพาะปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) มีราคาแพงมาก เป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นสูง Syn. caviare
caviare (n.) ไข่ปลาคาร์เวียร์ Syn. caviar
English-Thai: HOPE Dictionary
caviar(แคฟ'เวียร์) n. ไข่ปลาsturgeon,น้ำปลา, Syn. caviare
English-Thai: Nontri Dictionary
caviar(n) ไข่ปลาคาเวียร์
caviare(n) ไข่ปลาคาเวียร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No caviar for me, thanks. Never did like it much.ผมไม่กินคาเวียร์ ไม่ค่อยชอบ
Finally! It's gonna be champagne wishes and caviar dreams from now on.ในที่สุด! ยินดีต้อนรับ เมืองไกล ไกล เหลือเกิน มันต้องมีแต่เหล้าแชมเปญ
I'll have the caviar blinis, please.ฉันขอไข่ปลาคาเวียร์ค่ะ
Honestly, they have the greatest caviar blinis here. - You should try them.ที่นี่เขามีไข่ปลาคาเวียร์ที่ขึ้นชื่อ
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ
Hey, you know, we got that caviar the Shah of Iran sent me.เอ้อ รู้แล้ว เรามีไข่ปลาคาร์เวียร์ ที่ท่านซาร์ของอิหร่านส่งมาให้ผม
Beijing Duck, Shanghai crab and Beluga caviar that my honey sent bring them out all.เป็ดปักกิ่ง,ปูเซี่ยงไฮ้ และ ไข่ปลาเบลูก้า ที่สามีฉันส่งมา เอามันออกมาให้หมด
And i promise to eat caviar Without spitting it in my napkinและฉันสัญญาว่าจะกินคาเวียร์ โดยไม่คายมันในผ้าเช็ดปากของฉัน
♪ This will be... ♪♪ Not too shabby. Caviar cocktail hour...- ไม่ดูมอซอนัก มีค็อกเทลคาเวียร์
They've been drinking our champagne, eating our caviar and no word of thanks.มันดื่มแชมเปญเรา กินคาเวียร์เรา โดยไม่ขอบใจสักคำ
I ordered Petrossian caviar and blini for appetizer.ฉันสั่งเพโตเซี่ยน คาเวียร์และบลายนี่ เป็นของว่าง
Well, it was either caviar or sympathy casseroles.Well, it was either caviar or sympathy casseroles.

caviar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼子酱[yú zǐ jiàng, ㄩˊ ㄗˇ ㄐㄧㄤˋ, 鱼子酱 / 魚子醬] caviar
[ér, ㄦˊ, 鲕 / 鮞] caviar; fish roe

caviar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カビア[, kabia] (n) caviare; caviar
キャビア[, kyabia] (n) caviar; caviare; (P)
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed

caviar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข่ปลา[n. exp.] (khai plā) EN: caviar FR:
คาเวียร์[n.] (khāwīa) EN: caviar FR: caviar [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caviar
Back to top