ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cautiously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cautiously, *cautiously*,

-cautiously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ = ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ[v. exp.] (khǿi-khǿi k) EN: do step by step ; be circumspect ; act cautiously FR: agir avec précaution
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously FR: avec précaution ; avec circonspection
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously FR: prudemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cautiously-
Back to top