ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

castaway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *castaway*, -castaway-

castaway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
castaway (n.) คนที่เรืออับปาง
English-Thai: HOPE Dictionary
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
English-Thai: Nontri Dictionary
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do you hate me? And in other news details as to the castaway story you've all heard about the son of a very wealthy billionaire will soon become a legendary stow. Jessica now has more details and the complete castaway story.ทำไมเธอถึงเกลียดฉัน? เราได้ข่าวจาก "เดอะ ควีน แกมบิท"
I want one of those T-shirts that says "My friend was a castaway and all I got was this crappy shirt."รู้ไหม ฉันอยากได้เสื้อยืด ที่เขียนว่า "เพื่อนผม
We picked up a castaway. We found him in the water.เขาสร้างกำแพงไว้ทำไม
Well, the castaway, he spoke of a creature... neither beast nor man... but something monstrous, living behind that wall.สัตว์ประหลาดน่ะ มันสำหรับหนังเกรดบี ถ้าหาเกาะนี้เจอ และก็ขนกล้อง ขนทีมงานขึ้นไปถ่ายบนเกาะ
This rich guy from New York, who owned a textile plant, started coming down, and it was like we were castaways and he was the ship.แล้วแม่ก็กลับมาโสดอีกครั้งพร้อมกับการแก้แค้น ฉันว่าฉันน่าจะไปทำงานให้เสร็จได้แล้ว
♪ I've been a castaway... ♪#I've been a castaway... #
And besides, who stays mad at a castaway?และอีกอย่าง ใครมันจะไปโกรธคนที่เรืออัปปางวะ
For castaways who must share their lifeboats with large dangerous carnivores, it's advisable to establish your territory as your own.สำหรับผู้ประสบภัยที่ร่วมโดยสารเรือชูชีพกับสัตว์ดุร้าย แนะนำให้กำหนดอาณาเขตของตัวเองขึ้นมา
You made the right call today, turning in your young castaway.ที่นายทำในวันนี้ เปลี่ยนแปลงกับหนุ่มที่เรือล่มนั่น
Like castaways, making their home on strange shores.ดุจคนเรือแตกที่ลอยคอถึงฝั่งนอกฝัน

castaway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漂流者[ひょうりゅうしゃ, hyouryuusha] (n) person adrift on the sea; castaway (on an island)
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า castaway
Back to top