ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carsick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carsick*, -carsick-

carsick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carsick (adj.) เมารถ See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์
English-Thai: HOPE Dictionary
carsick(คาร์'ซิค) adj. เมารถ., See also: carsickness n. การเมารถ
English-Thai: Nontri Dictionary
carsick(adj) เมารถ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมารถ (v.) be carsick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't sweat it. I get carsick anyway.ไม่ต้องกังวล ยังไงฉันก็เมารถอยู่แล้วน่ะ
What? I get carsick in the back seat.อะไรล่ะ นั่งข้างหลังแล้วฉันเมารถหนิ
I've been super carsick for about an hour now.ฉันเมารถมาสักชั่วโมงแล้ว
Fischer's okay, unless he gets carsick.ฟิสเชอร์โอเคถ้าเขาได้รับการเมารถ
Don't worry. Sitting around in traffic, trying not to get carsick.ไม่ต้องห่วง งานไหนๆก็เป็นแบบนี้

carsick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕车[yùn chē, ㄩㄣˋ ㄔㄜ, 晕车 / 暈車] carsick

carsick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมารถ[v. exp.] (mao rot) EN: be carsick FR: avoir le mal des transports ; avoir mal au coeur en voiture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carsick
Back to top