ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-calmly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น calmly, *calmly*,

-calmly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 心平气和 / 心平氣和] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress

-calmly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to,adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate)

-calmly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
ราบคาบ[adv.] (rāpkhāp) EN: tranquilly ; calmly FR:
สงบใจ[adv.] (sa-ngop jai) EN: tranquilly; calmly FR:
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop nin) EN: still ; quietly ; calmly FR: calme ; paisible
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly FR: tranquillement
อย่างใจเย็น[adv.] (yāng jaiyen) EN: calmly FR:
อย่างสงบ[adv.] (yāng sa-ngo) EN: calmly FR: en silence
อย่างสงบเงียบ[adv.] (yāng sa-ngo) EN: calmly FR:
เยือกเย็น[adv.] (yeūakyen) EN: calmly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -calmly-
Back to top