ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

by-election

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *by-election*, -by-election-

by-election ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
by-election (n.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ตายหรือลาออกของอังกฤษ See also: การเลือกตั้งซ่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
by-electionn. การเลือกตั้งซ่อม, Syn. bye-election
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
by-electionการเลือกตั้งซ่อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Estimates about the cost of a bit of a by-election.ประมาณเกือบเท่าเลือกตั้งซ่อม
There is only one year term by-election.เลือกตั้งซ่อมก็อยู่ทำงานแค่อีก 1 ปีเท่านั้น

by-election ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补选[bǔ xuǎn, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 补选 / 補選] by-election

by-election ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
補欠選挙[ほけつせんきょ, hoketsusenkyo] (n) special election; by-election
補選[ほせん, hosen] (n) bye-election; by-election
中間選挙[ちゅうかんせんきょ, chuukansenkyo] (n) by-election; interim election

by-election ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลือกตั้งซ่อม [n. exp.] (kān leūakta) EN: by-election FR: élection partielle [f]
เลือกตั้งซ่อม[X] (leūaktang s) EN: by-election FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า by-election
Back to top