ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

butterfingers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *butterfingers*, -butterfingers-

butterfingers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butterfingers (n.) คนที่ทำของตกหล่นบ่อย
butterfingers (sl.) คำเรียกคนที่ไม่สามารถยึด / ถือสิ่งใดไว้ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Butterfingers overhere is downright depressing,Butterfingers overhere is downright depressing,
Way to go, butterfingers.ทางที่จะไป Butterfingers.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า butterfingers
Back to top