ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burst out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burst out*, -burst out-

burst out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst out (phrv.) ปล่อยออกมาทันที See also: เริ่มทำ(บางสิ่ง)ทันที Syn. break into, break out in, burst into, bust out
burst out (phrv.) หนีรอด See also: รอดพ้น, หลุดพ้น Syn. break out, bust out, crash out
burst out (phrv.) โพล่งออกมา See also: พูดออกมาทันที
burst out (phrv.) (ขนาด) ใหญ่หรือโตเกินกว่าเสื้อผ้า
burst out laughing (idm.) ปล่อยก๊าก See also: ปล่อยหัวเราะออกมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลุ่งพล่าน (v.) burst out See also: break out, become/get angry, be wrathful Syn. พล่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lord, it makes me want to burst out laughing when I think that I have done what none of my sisters has.พระเจ้า มันทำให้ฉันอยากระเบิดหัวเราะ เมื่อฉันคิดว่าฉันได้ทำสิ่งที่ไม่มีพี่น้องคนไหนกล้าทำ
And they can burst out to attack with incredible speed.พวกมันมีพลังพุ่งโจมตี เข้าหาเหยื่อด้วยความเร็วสูง
So...so...these can just burst out anywhere?งั้น เรื่องพวกนี้อาจเกิดขึ้น ที่ไหนก็ได้งั้นเหรอ
During an earthquake horses get restless, burst out of their corrals.ตอนแผ่นดินไหวม้า ก็วิ่งพรวดพราดออกจากคอก
Come on, I'm about to burst out of my skin.มาสิจ้ะ ผิวฉันมันพลุ่งพล่านไปหมดแล้ว
Life, nature, it's just waiting to burst out anywhere it can, seeking the light and getting on with it.ชีวิตกับธรรมชาติรอที่จะงอกเงย ทุกที่ๆ ทำได้ เสาะหาแสงสว่าง รีบทำความเข้าใจ

burst out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out
泣き出す;泣出す[なきだす, nakidasu] (v5s,vi) to burst into tears; to burst out crying; to begin to cry; to be moved to tears

burst out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขำกลิ้ง[v.] (kham kling) EN: burst out laughing FR:
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off ; burst out FR: déclencher ; tirer ; décharger
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
พลุ่งพล่าน[v. exp.] (phlung phlā) EN: burst out ; break out ; become angry ; get angry ; be wrathful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burst out
Back to top