ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bunkum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bunkum*, -bunkum-

bunkum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunkum (n.) การพูดหรือเขียนไร้สาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
bunkumn. ดูbuncombe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You would be telling the whole wonky world most likely on the telly-telly bunkum box and the radio squeaker.เธอจะป่าวร้องบอกคนทั้งโลก ส่วนใหญ่ก็ไปออกตู้สี่เหลี่ยมมีภาพ แล้วก็กล่องวิทยุเสียงดัง
You won't put him in the bunkumhouse?พระองค์จะไม่จับเขาขังกรงนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bunkum
Back to top