ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bunker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bunker*, -bunker-

bunker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunker (n.) หลุมหลบภัย See also: ที่กำบัง
bunker oil (n.) น้ำมันเตา
English-Thai: HOPE Dictionary
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They lose me right after the bunker scene.พอจบฉากบังเกอร์ ก็เขี่ยฉันทิ้งเลย
Shit, I wanna tell you, that's some of the best goddam music we've had... at the Country Bunker in a long time.ชิท ผมต้องการบอกคุณนั้นเป็นดนตรีที่ดีที่สุดที่พวกเราเคยได้ยิน นานมาแล้ว ที่ เตอะคันทรีบังเคอ
I mentioned the Bunker Brothers Circus in '81 and their evil-clown apocalypse.ฉันเล่าเรื่องโรงละครสัตว์บัคเกอร์ บราเธอร์ ในปี 81 ที่มีตัวตลกชั่วร้ายไปด้วยนะ รู้ไหม?
Before Mr. Cooper owned Cooper carnival, he worked for the Bunker Brothers.ก่อนที่คุณคูปเปอร์จะมาเป็น เจ้าของโรงละครสัตว์คูปเปอร์ เขาเคยทำงานให้บัคเกอร์ บราเธอร์
The carnival today, the Bunker Brothers in '81.งานเทศกาลวันนี้ งานของบัคเกอร์ บราเธอร์ ในปี 81
Here's Bunker Hill Monument.ที่นี่บังเกอร์ฮิลล์เป็นอนุสาวรีย์
You'll be stored in an underground bunker for so long you'll forget what fresh air smells like.นายจะถูกจับขัง จนไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันอีก
He's coming over Bunker Hill, he's coming over Bunker Hill!มันมาทางบังเกอร์-ฮิล
The company is moving scylla to a bunker in pennsylvania.พวกคอมพานีจะย้ายชิลล่าไปที่หลบภัย ในรัฐเพนซิลวาเนีย
Eight guards will accompany Scylla from the basement bunker up to the garage, where an armored truck will be waiting.คนคุ้มกัน 8 คนไปพร้อมกับซิลล่า /Nตั้งแต่บังเกอร์ใต้ดิน ถึงโรงรถ ที่มีรถบรรทุกหุ้มเกราะคันหนึ่งรออยู่
They hit eagle rock bunker with a bio-weaponพวกมันโจมตี อีเกิ้ล ร็อค ด้วยอาวุธชีวภาพ
They're in some survivalist bunker outside of Woodbridge Forest.พวกเขาอยู่กบดานในบังเกอร์สักที่ ข้างนอกป่าวูดบริดจ์

bunker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, 地堡] bunker (underground fortification)
掩体[yǎn tǐ, ㄧㄢˇ ㄊㄧˇ, 掩体 / 掩體] bunker (military)
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)
暗堡[àn bǎo, ㄢˋ ㄅㄠˇ, 暗堡] bunker

bunker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガードバンカー[, ga-dobanka-] (n) guard bunker
クロスバンカー[, kurosubanka-] (n) cross bunker (golf)
トーチカ[, to-chika] (n) bunker (military) (rus
爆薬庫[ばくやくこ, bakuyakuko] (n) munitions bunker
バンカー(P);バンカ[, banka-(P); banka] (n) (1) banker; (2) bunker; (P)
貯蔵庫[ちょぞうこ, chozouko] (n) storehouse; bunker; silo

bunker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกอร์[n.] (bangkoē) EN: bunker FR: bunker [m]
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmmantao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil FR:

bunker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunker {m} | Bunker
Bunker {m}bunker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bunker
Back to top