ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bumblebee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bumblebee*, -bumblebee-

bumblebee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bumblebee (n.) ผึ้งมีขนตัวใหญ่ที่ส่งเสียงหึ่งๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
bumblebee(บัม'เบิมบี) n. ผึ้ง ใหญ่ชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bumblebee(n) แมลงภู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no way to free Bumblebee without harming the humans.ไม่มีทางที่จะช่วย บัมเบิ้ล บี ได้ โดยไม่ทำร้ายมนุษย์
What, the-the Bumblebee fellow or the elf?อะไร ฝ่ายบั้มเบิ้ลบี หรือว่าฝ่ายเอลฟ์ล่ะ
They call me "tattle-Ina." It's a bumblebee nickname.พวกเขาเรียกฉัน "tattle-Ina" มันเป็นชื่อเล่นผึ้งชนิดหนึ่ง มันน่ารักดีแต่ต่อยเจ็บ
It reminds me a lot of Bumblebee, if Bumblebee were a sad piece of shit.ถ้าบัมเบิลบีมันหน้าตาเหมือนขี้อะนะ
Let's give Bumblebee the good news. We got a ship now. We're leaving.ขอให้ผึ้งข่าวดี เรามีเรือในขณะนี้ เรา กำลังจะออกจาก
My favorite outfit was the glittery boots and my bumblebee tights.ชุดที่ฉันชอบที่สุดคือบู้ทกลิตเตอร์กับกางเกงลายผึ้งนี่แหละ
Bumblebee has held command, despite his complete and total lack of anything resembling warrior discipline.ผึ้งได้จัดคำสั่ง แม้จะขาดของเขาที่สมบูรณ์และรวม ของสิ่งใด คล้ายวินัยนักรบ
Bumblebee is a brave soldier. This is what he would want.บัมเบิ้ล บี น่ะ เป็นนักรบที่กล้าหาญ นี่ล่ะ สิ่งที่เค้าต้องการ
You already know your guardian, Bumblebee.รู้จักแล้ว ผู้คุ้มครองของเธอ บัมเบิ้ล บี
Bumblebee, stop lubricating the man.บัมเบิ้ล บี หยุดหล่อลื่นเจ้าคนนี้ได้แล้ว
Take cover! Bumblebee!ถอยออกไป บัมเบิ้ล บี
Please get up. Bumblebee? Get up!ลุกซี่ บัมเบิ้ล บี ลุกซี่

bumblebee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大黄蜂[dà huáng fēng, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄈㄥ, 大黄蜂 / 大黃蜂] bumblebee
熊蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, 熊蜂] bumblebee

bumblebee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper
丸花蜂;円花蜂[まるはなばち;マルハナバチ, maruhanabachi ; maruhanabachi] (n) (uk) bumblebee
花蜂[はなばち, hanabachi] (n) bumblebee
黒丸花蜂[くろまるはなばち;クロマルハナバチ, kuromaruhanabachi ; kuromaruhanabachi] (n) (uk) Bombus ignitus (species of bumblebee)

bumblebee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้างคาวคุณกิตติ[n. exp.] (khāngkhāo K) EN: Kitti's hog-nosed bat ; bumblebee bat FR:
มอธเหยี่ยวแมลงภู่คาดแดง[n. exp.] (møt yīo mal) EN: Girdled Bumblebee Hawk-moth FR:

bumblebee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heliosaelfe {f} [ornith.]Bumblebee Hummingbird
Hummelgrundel {f} (Hypogymnogobius xanthozona) [zool.]bumblebee goby
Hummelwels {m} (Leiocassis micropogon) [zool.]bumblebee catfish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bumblebee
Back to top