ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buffer state

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buffer state*, -buffer state-

buffer state ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buffer state (n.) ประเทศบริวาร Syn. protectorate
English-Thai: HOPE Dictionary
buffer staten. รัฐกันชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศกันชน (n.) buffer state Syn. รัฐกันชน
รัฐกันชน (n.) buffer state

buffer state ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中間国[ちゅうかんこく, chuukankoku] (n) buffer state
緩衝国[かんしょうこく, kanshoukoku] (n) buffer state

buffer state ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประเทศกันชน[n. exp.] (prathēt kan) EN: buffer state FR: État tampon [m]
รัฐกันชน[n. exp.] (rat kanchon) EN: buffer state FR: État tampon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buffer state
Back to top