ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buffalo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buffalo*, -buffalo-

buffalo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buffalo (n.) กระบือ See also: ทุย, ควาย Syn. bison
buffaloed (sl.) สับสน See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
English-Thai: HOPE Dictionary
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
English-Thai: Nontri Dictionary
buffalo(n) ควาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Buffaloesกระบือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องจมูกวัวควาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ตะพาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called Syn. ช่องจมูกวัวควาย
กระบือ (n.) buffalo Syn. ควาย
ควาย (n.) buffalo See also: carabao Syn. กระบือ
ทุย (n.) buffalo See also: buffalo with short and twisted horns Syn. ควาย, กระบือ
มหิงส์ (n.) buffalo Syn. ควาย, กระบือ
มหิษ (n.) buffalo Syn. ควาย, กระบือ, มหิงส์
สายตะพาย (n.) rope in the nose of a buffalo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you know the Buffalo ant can lift 30 times its own body weight?นายรู้เหรือเปล่าว่ามดช้างน่ะ สามารถยกของหนักได้ถึง 30 เท่าของน้ำหนักตัวมันอีกนะ
Hey mice, pass me a buffalo wing.เฮ้ เจ้าหนู, ส่งปีกควาย มาหน่อยเด๊ะ.
Check it out-- a buffalo nickel.ดูนั่นสิ บัฟฟาโล่ นิเกิ้ล
They did, uh, make a football player walk at buffalo gen, using therapeutic hypothermia.พวกเขา เอ่อ ทำให้นักฟุตบอลเดินได้อีกครั้ง ที่ บัฟฟาโล่ เจน โดยการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิร่างกายลง
"M" and "A" spells "ma," and we went to Buffalo and we saw his ma.2 ขั้นนี้ M กับ A อ่านว่า มาม้า แล้วเราก็ไปเจอมาม้าเขามาแล้ว
But today, I would also like to look back... look back on our 4 years here at Buffalo Glenn High School... looking back not with anger... but with no regrets.แต่วันนี้ ผมอยากจะ มองย้อนกลับไป มองย้อนไปเมื่อ 4ปีที่เราอยู่ที่นี้ บัฟฟาโร่ เกร็น ไฮสคูล ไม่ได้มองกลับไปด้วยความโกรธ...
HE TROLLED BIKE PATHS NEAR BUFFALO GARROTING HIS VICTIMS.เขาก่อคดีอยู่แถบบัฟฟาโล รัดคอเหยื่อเหมือนกัน
Her name's Michelle Watson, a realtor murdered in Buffalo a week ago.เธอชื่อมิเชล วัตสัน นายหน้า เธอถูกฆ่าที่บัฟฟาโลสัปดาห์ที่แล้ว
Mm, vicap only went web-based about a month ago, and Buffalo P.D. only recently uploaded the data.อืมม ไวแคปเพิ่งเป็นเว็บเบสเมื่อเดือนก่อน ตำรวจบัฟฟาโลเพิ่งเริ่มอัพโหลดข้อมูล
5 camera shops in Buffalo were shown this sketch.ร้านกล้องห้าแห่งในบัฟฟาโลเห็นภาพสเก็ตซ์แล้ว
Garcia, check Buffalo and the surrounding areas for any theme parks, permanent or visiting.การ์เซีย เช็คเมืองบัฟฟาโลและใกล้เคียง หาสวนสนุกทั้งขาจรและประจำ
Because the drummer from buffalo Tom groped you. no?เพราะมือกลองจากบัฟฟาโล่ ทอม ลวนลามคุณ ไม่นะ?

buffalo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布法罗[Bù fǎ luó, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄛˊ, 布法罗 / 布法羅] Buffalo, New York state
水牛[shuǐ niú, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄡˊ, 水牛] water buffalo

buffalo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus)
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer)
インド水牛[インドすいぎゅう, indo suigyuu] (n) Indian buffalo
バッファロー[, baffaro-] (n) buffalo
野牛[やぎゅう, yagyuu] (n) buffalo
黒人兵[こくじんへい, kokujinhei] (n) black (i.e. African-American) soldier; buffalo soldier
アメリカ野牛[アメリカやぎゅう, amerika yagyuu] (n) buffalo; American bison
水牛[すいぎゅう, suigyuu] (n) water buffalo; (P)

buffalo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จูงจมูก[v.] (jūngjamūk) EN: lead someone by the nose ; lead a buffalo by the nose FR: mener par le bout du nez
กาสร[n.] (kāsøn) EN: buffalo FR: buffle [m]
เขาควาย[n. exp.] (khao khwāi) EN: buffalo horn FR: corne de buffle [f]
คาราบาว[n.] (khārābāo) EN: carabao ; water buffalo ; Bubalus bubalis FR: Bubalus bubalis
ขี้ควาย[n. exp.] (khī khwāi) EN: buffalo dung FR:
คอกควาย[n. exp.] (khøk khwāi) EN: buffalo coral ; buffalo pen FR:
ควาย[n.] (khwāi) EN: buffalo ; water buffalo ; carabao ; Bubalus bubalis FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m] ; Bubalus bubalis
ควายแดง[n. exp.] (khwāi daēng) EN: red buffalo FR:
ควายเอเชีย [n. exp.] (khwāi Ēchīa) EN: Asiatic water buffalo FR:
ควายแคระ[n. exp.] (khwāi khrae) EN: Anoas ; dwraf buffalo FR:
ควายแม่น้ำ[n. exp.] (khwāi maēnā) EN: river buffalo ; riverine buffalo FR:
ควายน้ำ[n. exp.] (khwāi nām) EN: water buffalo FR:
ควายป่า[n.] (khwāipā) EN: Wild Water Buffalo ; Asiatic Buffalo ; Asiatic Water Buffalo FR: buffle d'Asie [m]
ควายปลัก[n. exp.] (khwāi plak) EN: swamp buffalo FR:
ควายไทย[n. exp.] (khwāi Thai ) EN: Thai buffalo FR:
ควายธนู[n. exp.] (khwāithanū) EN: buffalo amulet FR:
กระบือ[n.] (krabeū) EN: water buffalo ; carabao FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m]
กระบือนม[n. exp.] (krabeū nom) EN: water buffalo FR:
ล่ามควาย[v. exp.] (lām khwāi) EN: tether a buffalo FR: attacher un buffle
ลูกกระทิง[n. exp.] (lūk krathin) EN: buffalo calf FR:
ลุลาย[n.] (lulāi) EN: water buffalo FR:
หนังกระบือ[n. exp.] (nang krabeū) EN: buffalo hide FR:
เนื้อควาย[n. exp.] (neūa khwāi) EN: buffalo meat FR: viande de buffle [f]
สายตะพาย[n. exp.] (sāi taphāi) EN: rope in the nose of a buffalo FR:
สนตะพาย[v.] (sontaphāi) EN: put a cord through the nose of a buffalo FR:
ทุย[n.] (thui) EN: water buffalo ; buffalo with two-crooked horns FR:
ตอนควาย[v. exp.] (tøn khwāi) EN: geld a buffalo FR:
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk) EN: hole in a nose of an ox/buffalo FR:
ตะพาย[n.] (taphāi) EN: hole in the nose of a buffalo/bull/ox FR:

buffalo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buffalo
Back to top