ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broker-dealer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broker-dealer*, -broker-dealer-

broker-dealer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broker-dealer (n.) ผู้ทำงานในตลาดหุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My brother owns a broker-dealer, he offered me a job.พี่ชายของฉันเป็นเจ้าของนายหน้าตัวแทนจำหน่าย เขาเสนอให้ฉันงาน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broker-dealer
Back to top