ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brocade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brocade*, -brocade-

brocade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brocade (n.) ผ้าหนาและหนักทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
brocaded (adj.) ตกแต่งด้วนผ้าทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
brocade(โบรเคด') {brocaded,brocading,brocades} n. ผ้าปักดอก,สิ่งทอที่ปักดอก vt. ทอเป็นลายดอกบนสิ่งทอ
English-Thai: Nontri Dictionary
brocade(n) ผ้าปักดอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brocadeผ้ายก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาด (n.) brocade See also: linen cloth of copper or silver threads
ไหมทอง (n.) brocade See also: silk shot with gold, gold and silk threads (woven together)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The most beautiful bride in the world in a beautiful gown of gold and green brocade with fringed sleeves.เจ้าสาวรูปงานที่สุดในแผ่นดิน ในชุดคลุมสีทอง ถักทอจากไหมเงินสีเขียวแต่งขอบ
Brushed brocade and French buttons.ผ้ายกแบบนี้ กระดุมแบบฝรั่งเศส
I love the brocade waistcoat.ฉันชอบเสื้อกั๊กผ้ายกมาก
The fabric is a double-layer brocade.ผ้าผืนนี้ เป็นชนิดที่ทอด้วยไหมสองชั้น
Loras likes green and gold brocade.ลอรัสชอบไหมเงินสีเขียวตัดขอบทอง

brocade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, 缠头 / 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband
花缎[huā duàn, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄢˋ, 花缎 / 花緞] brocade; figured satin
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 锦 / 錦] brocade; embroidered work; bright
锦缎[jǐn duàn, ㄐㄧㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, 锦缎 / 錦緞] brocade
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 经丝彩色显花 / 經絲彩色顯花] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, 经锦 / 經錦] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp

brocade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロケード[, buroke-do] (n) brocade
毛織錦[けおりにしき, keorinishiki] (n) woollen brocade
綾布[あやぬの, ayanuno] (n) twill damask and brocade
綾錦[あやにしき, ayanishiki] (n) twill damask and brocade
金襴[きんらん, kinran] (n) gold brocade
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
金襴緞子[きんらんどんす, kinrandonsu] (n) gold-brocaded satin damask
[にしき, nishiki] (n) (1) brocade; (2) fine dress; fine clothes; (P)
錦旗[きんき, kinki] (n) pennant; gold-brocade flag
錦秋[きんしゅう, kinshuu] (n) (See 錦繍・3) autumn where the foliage is as beautiful as brocade; autumn with beautiful leaves

brocade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหมทอง[n.] (maithøng) EN: brocade FR:
ตาด[n.] (tāt) EN: brocade ; shot silk with gold/silver FR:

brocade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brokat {n}brocade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brocade
Back to top