ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broadsword

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broadsword*, -broadsword-

broadsword ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broadsword (n.) ดาบใหญ่และใบมีดแบนกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Zulu 1 Zulu, 1 this is broadsword you are clear to engage.ซูลู1ซูลู1นี่คือขุนกระบี่.คุณพร้อมก็โจมตีได้เลย
I run towards Pierce with my broadsword drawn,ฉันวิ่งไปหาเพียร์ซพร้อมชักดาบใหญ่ออกมา
That's where the broadsword has the advantage.นั่นทำให้ดาบใหญ่ ได้เปรียบกว่า
Broadsword?"ขุนกระบี่" ชื่อนี้คิดเองเหรอ
You know, if you, uh move your archers back and your broadswordsmen to the west...รู้ไหม ถ้าเธอ เอ่อ.. ย้ายพลธนูกลับ และย้ายพลดาบไปทางตะวันตก
The man cuts people in half with a broadsword.เขาฟันคนขาดครึ่งท่อนด้วยดาบ

broadsword ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, 大刀] broadsword; large knife; machete

broadsword ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
段平[だんびら, danbira] (n) broadsword; sword

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broadsword
Back to top