ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brindled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brindled*, -brindled-

brindled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brindled (adj.) ซึ่งมีลาย

brindled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 荦 / 犖] brindled ox; clear; eminent

brindled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
斑牛[まだらうし, madaraushi] (n) brindled (spotted) ox

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brindled
Back to top