ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathy*, -breathy-

breathy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breathy (adj.) ซึ่งร้องเพลงหรือพูดมีเสียงลมหายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
breathyadj. มีลมหายใจออกมากผิดปกติ,มีเสียงลมหายใจ, See also: breathiness n. ดูbreathy
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The breathy cadence of her sleeping children.เสียงลมหายใจ ของเด็กๆ ขณะหลับ
I MEAN, DON'T YOU FIND THEM KIND OF SALTY AND BREATHY?ผมหมายถึง คุณไม่รู้สึกหรอว่าพวกมันเค็มแล้วก็เหม็นนะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathy
Back to top