ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathalyser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathalyser*, -breathalyser-

breathalyser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breathalyser (n.) เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ

breathalyser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer
飲酒検知器[いんしゅけんちき, inshukenchiki] (n) (See アルコール検知器) breathalyser; alcometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathalyser
Back to top