ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breastbone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breastbone*, -breastbone-

breastbone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breastbone (n.) กระดูกหน้าอก Syn. sternum

breastbone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸骨[xiōng gǔ, ㄒㄩㄥ ㄍㄨˇ, 胸骨] sternum; breastbone

breastbone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸骨[きょうこつ, kyoukotsu] (n,adj-no) breastbone; sternum

breastbone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูกหน้าอก[n. exp.] (kradūk nā o) EN: breastbone ; sternum FR: sternum [m]
กระดูกอก[n. exp.] (kradūk ok) EN: breastbone ; sternum FR: sternum [m]

breastbone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
retrosternal {adj}; hinter dem Brustbein liegend [med.]retrosternal; behind the breastbone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breastbone
Back to top