ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bread-and-butter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bread-and-butter*, -bread-and-butter-

bread-and-butter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bread-and-butter (adj.) สำคัญมาก See also: เป็นพื้นฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bread-and-butter
Back to top