ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bravura

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bravura*, -bravura-

bravura ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bravura (n.) ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ
English-Thai: HOPE Dictionary
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง

bravura ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage
Bravour {f}bravura

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bravura
Back to top