ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brainstorming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brainstorming*, -brainstorming-

brainstorming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brainstorming (n.) การระดมความคิด
English-Thai: HOPE Dictionary
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การระดมความคิดเห็น (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น
การระดมความเห็น (n.) brainstorming Syn. การระดมความคิดเห็น
การระดมความเห็น (n.) brainstorming
การระดมสมอง (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น
การระดมสมอง (n.) brainstorming Syn. การระดมความเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll have ourselves a little brainstorming session.เราจะช่วยกันใช้สมองหาทาง แก้ไขมันนะ
Look, tomorrow come with your thinking caps on, because we're going to spend the entire day brainstorming ideas for songs to sing at this assembly.ฟังให้ดี พรุ่งนี้ให้คิดมาให้ดี เพราะเราจะใช้เวลาทั้งวัน ช่วยกันคิดเรื่องเพลง
We were just brainstorming names for our new group.เราเพิ่งจะระดมหัวเพื่อตั้งชื่อให้ชมรมใหม่ของเรา
I'll schedule a brainstorming session with our best RD guys.ฉันจะกำหนดตารางเวลาการระดมความคิด กับ R ดีที่สุดของเรา
Jesse- - Jesse, we're not brainstorming here.เจสซี่ เจสซี่ เราไม่ได้มาระดมความคิดกันนะ
I've been brainstorming with my brother.ฉันนั่งระดมความคิด กับพี่ชายฉัน
Maybe we should invite them here, maybe have a little brainstorming session?บางทีฉันว่าเราน่าจะชวนพวกเขามาที่นี่ด้วยกัน มาพูดคุยเรื่องงานพร้อมหน้ากัน
Well, how's this for brainstorming -- maybe our groups can start working together.เป็นหนทางนึง เอาล่ะ นี้แหละความคิดฉัน...
Sorry we're late. We were brainstorming.เสียใจด้วย เราสายแล้ว นั่งร่วมหัวคิด
We need to start brainstorming.จริงจังกันหน่อย เราต้องเริ่มการระดมสมองกันแล้ว

brainstorming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
ブレーンストーミング[, bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming
ブレスト[, buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P)

brainstorming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การระดมความคิด[n. exp.] (kān radom k) EN: brainstorming FR: brainstorming [m] (anglic.)
การระดมความคิดเห็น[n. exp.] (kān radom k) EN: brainstorming FR:
การระดมสมอง[n. exp.] (kān radom s) EN: brainstorming FR: brainstorming [m] (anglic.)
ระดมความคิด[v. exp.] (radom khwām) EN: brainstorm ; do some brainstorming FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brainstorming
Back to top