ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brain-teaser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brain-teaser*, -brain-teaser-

brain-teaser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brain-teaser (n.) ปัญหาที่ยากแต่ก็สนุกที่จะหาทางแก้
brain-teaser (sl.) ปริศนา See also: ปัญหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brain-teaser
Back to top