ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bow to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bow to*, -bow to-

bow to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow to (phrv.) ก้มตัว See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ Syn. prostrate before
bow to (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow before
bow to (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bow to the majorityฉันการโค้งให้ส่วนใหญ่
So bow down to her if you want, bow to her.เคารพนางไปเถอะ ก้มหัวให้นางถ้าพวกเจ้าต้องการ กราบนางเข้าไป!
(Proud to work for him) They bow to his whim, love serving himภูมิใจที่ได้ทำงานกับเขา พวกเขาเคารพ รัก การได้รับใช้เขา
Finally, YOU will bow to ME! -We'll never bow to you!ในที่สุด เจ้าก็ต้องโค้งคำนับข้า เราจะไม่คำนับเจ้า
You bastards, freeze there! You don't bow to me?เฮ้ยเดี๋ยวสิว่ะ ไอ้หนู หัดเคารพกันหน่อยสิ
Hey, you don't bow to your senior?เฮ้ย พวกแก ยังไม่ทำความเคารพรุ่นพี่อีกเหรอ เร็วเข้า
You don't bow to me, you asshole?แกไม่ทำความเคารพฉันเหรอ ไอ้ลูกหมา
I bow to no man.ข้าไม่ยอมสยบต่อมนุษย์หน้าไหนทั้งนั้น
You know, I was thinking I was gonna gut you bow to stern, soon as I laid eyes on you.นายก็รู้ ฉันต้องหาทางเล่นนายให้ได้ ทุกครั้งที่มองนาย
Sir, I bow to a skill far greater than my own.คุณขอรับ กระผมขอแสดงความนับถือ ในฝีมือที่เยี่ยมยอดยิ่งกว่ากระผม
So I wanted to bow to you...ข้าจึงอยากมาเคารพศพท่าน... ..
We'll not bow to these inconvenient things like surface cracks.เราไม่ยอมก้มหัวให้กับปัญหาเล็ก ๆ อย่างรอยแตกบินผิวโลกหรอก

bow to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, 稽] bow to the ground
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony

bow to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き絞る;引絞る(io);引きしぼる[ひきしぼる, hikishiboru] (v5r,vt) to draw bow to limit; to draw aside curt
靡く[なびく, nabiku] (v5k,vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P)

bow to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
โค้งให้[v. exp.] (khōng hai) EN: bow to ; nod to/at (s.o.) FR:
กราบ[v.] (krāp) EN: prostrate oneself (at) ; bow to the ground ; pay respect by making the five-point prostration FR: se prosterner
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre

bow to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bow to
Back to top