ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bow before

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bow before*, -bow before-

bow before ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow before (phrv.) ก้มตัว See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ Syn. prostrate before
bow before (phrv.) ยินยอมให้กับ See also: ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow to
bow before (phrv.) เชื่อฟัง Syn. bend to, bend before
bow before the inevitable (idm.) ยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you will not bow before a sultan, then you will cower before a sorcerer!หากเจ้าไม่คำนับต่อหน้าสุลต่าน งั้นเจ้าคงคำนับต่อหน้าพ่อมอ
O raging god unknown to us I bow before you.O โกรธพระเจ้าไม่รู้จักกับเรา... ... ฉันน้อมก่อนที่คุณจะ
Tell Yeon Ta-Bal to come and bow before me.ไปบอกยอลทาบัลให้มาก้มหัวต่อหน้าข้าก่อน
He said to bow before him before daybreak.มันบอกว่าให้นายท่านไปคำนับมันก่อนตะวันตกดิน
So you want our Chief to bow before him?นี่เจ้าจะให้นายท่านไปคำนับต่อหน้ามันงั้นเหรอ?
Accept all his demands, and bow before him.ยอมรับข้อเรียกร้องของเขาทุกอย่าง แล้วก็คำนับมัน
If this is the only way to save my daughter, I will bow before him a hundred times.ถ้านี่เป็นทางเดียวที่จะรักษาชีวิตลูกสาวข้าไว้, ให้ข้าก้มหัวให้มันร้อยครั้งข้าก็จะทำ
One day, my father will take me back and you will bow before me.สักวัน พ่อข้าจะรับข้ากลับ และเจ้าจะต้องคำนับข้า
With the weapon by my side, all of China will bow before me.ด้วยศาสตราวุธข้าง ๆ ข้า ทั่วแผ่นดินจีนจะต้องสยบต่อข้า
Then China will know to bow before me.จากนั้น จีนจะรู้ว่าต้องก้มหัวให้ข้า
Come, bow before your king! Bow, you shits! (Ned chuckles)มา โค้งให้กษัตริย์เจ้าสิ คำนับข้า พวกสวะทั้งหลาย
I will never bow before you.ฉันไม่มีทางก้มหัวให้แก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bow before
Back to top