ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bottle-feed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bottle-feed*, -bottle-feed-

bottle-feed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bottle-feed (vt.) ให้นมเด็กจากขวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You just be sure to bottle-feed it because that baby's gonna use those sharp-ass teeth to bite holes in those saggy old boobs.อ้อ แล้วก็ใช้ขวดนมป้อนซะนะ เพราะว่าเด็กนั่นจะเอาฟันแหลมๆ กัดให้นมยานๆ ของเธอเจ็บได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bottle-feed
Back to top