ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bosh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bosh*, -bosh-

bosh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bosh (sl.) ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
bosh (sl.) ไร้สาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
English-Thai: Nontri Dictionary
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He and Bosh hate each other.เขากับบอชซ์เกลียดขี้หน้ากันนี่นา
You really think Bosh is the kind of guy that's gonna sit around and take the rap when you two dopes are available?คุณคิดจริงๆหรือว่าบอช เป็นคนประเภท จะยอมรับผิดคนเดียว ทั้งๆที่คุณสองคนยังอยู่
Lady Eboshi. He'll just take advantage of you.ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อบอกว่าเลดี้ Eboshi เขาเว็บไซต์นั้นมีเพียงแค่จะใช้ประโยชน์จากคุณ
Lady Eboshi spoils them.เลดี้ Eboshi ทำลายพวกเขา
Eboshi buys their freedom.เมื่อเธอพบหญิงขายเป็นทาส Eboshi ซื้อเสรีภาพของพวกเขา
Then Lady Eboshi came along with her muskets.แล้วเลดี้ Eboshi มาพร้อมกับปืนของเธอ
Watch out. Lady Eboshi wants to rule the country.ระวัง เลดี้ Eboshi อยากจะปกครองประเทศ
You hurt Lady Eboshi!คุณทำร้ายเลดี้ Eboshi!
That damned Eboshi's fighting the wrong enemy.นั่นไอ้ Eboshi เว็บไซต์นั้นต่อสู้กับศัตรูที่ไม่ถูกต้อง
Eboshi's women are quite impressive!Eboshi เว็บไซต์นั้นผู้หญิงเป็นที่น่าประทับใจมาก!
Don't worry about Lady Eboshi. I'll protect her with my life.ดอนเว็บไซต์นั้นมีกังวลเกี่ยวกับเลดี้ Eboshi ผมจะปกป้องเธอกับชีวิตของฉัน
I'm indebted to these men. I have a message for Lady Eboshi.ผมเป็นหนี้บุญคุณคนเหล่านี้ ฉันมีข้อความสำหรับเลดี้ Eboshi

bosh ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酸梅[suān méi, ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, 酸梅] pickled plum; Japanese umeboshi
涡轮轴发动机[wō lún zhóu fā dòng jī, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄓㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 涡轮轴发动机 / 渦輪軸發動機] turboshaft

bosh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions)
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands)
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily
シロボシテンジク[, shiroboshitenjiku] (n) whitespotted bambooshark (Chiloscyllium plagiosum); white-spotted catshark (species from the Indo-West Pacific)
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions)
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions)
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions)
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions)
と思しい;と覚しい[とおぼしい, tooboshii] (exp,adj-i) (uk) thought to be; seen as
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions)
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions)
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions)
フタボシイソハゼ[, futaboshiisohaze] (n) Lachdebrere's pygmy goby (Eviota lachdeberei)
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale)
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
乏しくなる[とぼしくなる, toboshikunaru] (v5r) to get scarce; to run short
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire
勝ち星[かちぼし, kachiboshi] (n) (mark indicating) a win; (P)
募集人員[ぼしゅうじんいん, boshuujin'in] (n) number of people to be admitted or accepted
唐鋤星;犂星;参宿[からすきぼし;しんしゅく(参宿), karasukiboshi ; shinshuku ( san yado )] (n) (obsc) (See 参・しん) Chinese "Three Stars" constellation (one of the 28 mansions)
図星[ずぼし, zuboshi] (n) bull's-eye; mark
図星に当たる[ずぼしにあたる, zuboshiniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye
図星を指す[ずぼしをさす, zuboshiwosasu] (exp,v5s) to hit the nail on the head; to guess exactly right
墓所[ぼしょ;はかしょ;はかどころ, bosho ; hakasho ; hakadokoro] (n) graveyard
墓誌[ぼし, boshi] (n) epitaph; inscription on a tomb
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph
外反母趾;外反拇趾[がいはんぼし, gaihanboshi] (n) hallux valgus; bunion
夜這星;夜這い星;婚星[よばいぼし, yobaiboshi] (n) meteor; shooting star
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] (n) large-scale integration; LSI
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
平家星[へいけぼし, heikeboshi] (n) (See ベテルギウス) Betelgeuse; Alpha Orionis; Alpha Ori; Heike star
彗星(P);ほうき星;帚星;箒星;すい星[すいせい(彗星;すい星)(P);ほうきぼし(ほうき星;帚星;箒星), suisei ( suisei ; sui hoshi )(P); houkiboshi ( houki hoshi ; sou hoshi ; houkiboshi] (n) comet; (P)
彦星[ひこぼし, hikoboshi] (n) Altair
Japanese-English: COMDICT Dictionary
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)

bosh ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bosheit {f} | Bosheiten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bosh
Back to top